Green MT Staff And Iklin Local Council are today (11/07/2016) distributing Grey Bags & Recycling Tags for I Recycle Campaign starting on the 19th July 2016. 350 residents have already collected Grey Bags and Recycling Tags


http://www.irecycle.greenmt.org/

Hotline: 79787900

Illum, il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Dr Josè Herrera u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Dr Stefan Buontempo indirizzaw il-Green Council Awards.
 
Il-Ministru Herrera qal li waħda mill-ikbar sfidi illi għandu pajjiżna hija bla dubju ta’ xejn dik tal-iskart. Huwa qal li ma nistgħux nibqgħu nipprokrastinaw milli nieħdu ċertu deċiżjonijiet u li huwa lest li jieħu dawn id-deċiżjonijiet wara li jkun sema’ u għarbel l-opinjoni ta’ kulħadd.
 
Huwa stqarr li għalih din hija sfida kbira mhux biss għall-Ministeru tiegħu imma għall-pajjiż kollu.

Huwa l-pjacir tieghi li nilqakom hawn ghas-sitt edizjjoni ta’ Green Council Awards, u nirringrazzjakom talli ghogobkom tkunu prezenti.

Grazzi mill qalb u awguri lill Ministru Dr Jose herrera li mieghu il-GRTU diga hadmet id f’id f’diversi setturi u issa mieghu lesti nahdmu id’f’id f’settur iehor li huwa ta’ importanza nazzjonali, l-ambjent u l-immanigjar tal-iskart.

Kif hafna minnkom jafhu, Green mt hija ssusidjarja tal-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, il-GRTU li ijja hafna ghal qalbi. Illum, li ghaddew sitt snin u nofs ta operat u sentejn ohra ta preparamenti biex qed isehh dan l-operat illum, sew li naghtu titwila minn fejn bdejna u fejn qedghin.

Green MT, the National Authorised Packaging Waste Compliance Scheme has held its annual Council Awards under the patronage of the Hon. Minister for Sustainable Development, the Environment and Climate Change, Leo Brincat and the Hon. Stefan Buontempo, Parliamentary Secretary for Local Government.
The Green Council Awards have entered into their fifth year and eleven awards were this year given to Local Councils, Schools, Industry Operators, and individuals who have distingushed themselves in the sector of waste separation and final recycling.

 

Is sena 2015 gabet maghha sfidi godda fejn jidhol l-operat logistiku tal-Iskema wara li is snin 2013 u 2014 intuzaw biex nimmitigaw fejn hsibna li ma kienx qed jaghti rizultat mixtieq.

Fis sena 2015, 28 Kunsill Lokali kienu eligibbli li jippartecipaw f’dawn l-Awards. Ghaxra min dawn kienu lokalitajiet Ghawdin u l-kumplament kienu lokalitajiet Maltin. Il-kriterja ghal rebh ta’ dawn l-awards fejn jidhol Kunsill Lokali huwa l-ammont ta’ gbir li jsir permezz tal –borza il-griza u li jingabar mill bring in Site. Dan l-ammont jigi diviz bejn il-popolazzjoni fil-lokalita biex jinhareg ammont per capita.

Jien inhares lejn dan il-process qishu ghandek tim tal-futbol li qed jiehu sehem go kampjonat. Irid ikollok coach tajjeb u tim tajjeb biex tasal ghal rizultat. Ovvjament hekk jigri anke f’dan ir-rigward. Sena wara l-ohra qedghin naraw klassifika finali li ghandha disinn.

Mitt 28 Kunsill lokali eligibbli ghal dawn lawards gbarna 4986 tunnelata ta materjal ricikklabbli.

Designed & Developed by General Informatix Ltd
All Rights Reserved - Content may not be reproduced without prior consent.