Green MT has warned that deposit schemes can actually increase recycling rates but that this is not always the case, adding that they have been shown to be costly and ineffective in unique societal and economic contexts.

The waste management firm said that the government was mulling the introduction of Deposit Return Systems (DRS) for plastic bottle recycling, but that when this had been proposed in 2006, it was shelved after heavy opposition from producers, retailers and other stakeholders.

Huwa l-pjacir tieghi li nilqakom hawn ghas-sitt edizjjoni ta’ Green Council Awards, u nirringrazzjakom talli ghogobkom tkunu prezenti.

Grazzi mill qalb u awguri lill Ministru Dr Jose herrera li mieghu il-GRTU diga hadmet id f’id f’diversi setturi u issa mieghu lesti nahdmu id’f’id f’settur iehor li huwa ta’ importanza nazzjonali, l-ambjent u l-immanigjar tal-iskart.

Kif hafna minnkom jafhu, Green mt hija ssusidjarja tal-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, il-GRTU li ijja hafna ghal qalbi. Illum, li ghaddew sitt snin u nofs ta operat u sentejn ohra ta preparamenti biex qed isehh dan l-operat illum, sew li naghtu titwila minn fejn bdejna u fejn qedghin.

Local Councils, Producer Members (Importers), Schools, awarded during the GreenMT Awards 2017


Green MT, the National Authorised Packaging Waste Compliance Scheme has held its Annual Awards under the patronage of the Hon. Minister for the Environment, Sustainable Development, and Climate Change, Jose’ Herrera and the Hon. Silvio Parnis, Parliamentary Secretary for Local Government.

The Green Awards have entered into their seventh year and thirteen awards were this year given to Local Councils, Producer Members (Importers), Schools, and individuals who have distinguished themselves in the sector of waste separation and final recycling.

Is sena 2015 gabet maghha sfidi godda fejn jidhol l-operat logistiku tal-Iskema wara li is snin 2013 u 2014 intuzaw biex nimmitigaw fejn hsibna li ma kienx qed jaghti rizultat mixtieq.

Fis sena 2015, 28 Kunsill Lokali kienu eligibbli li jippartecipaw f’dawn l-Awards. Ghaxra min dawn kienu lokalitajiet Ghawdin u l-kumplament kienu lokalitajiet Maltin. Il-kriterja ghal rebh ta’ dawn l-awards fejn jidhol Kunsill Lokali huwa l-ammont ta’ gbir li jsir permezz tal –borza il-griza u li jingabar mill bring in Site. Dan l-ammont jigi diviz bejn il-popolazzjoni fil-lokalita biex jinhareg ammont per capita.

Jien inhares lejn dan il-process qishu ghandek tim tal-futbol li qed jiehu sehem go kampjonat. Irid ikollok coach tajjeb u tim tajjeb biex tasal ghal rizultat. Ovvjament hekk jigri anke f’dan ir-rigward. Sena wara l-ohra qedghin naraw klassifika finali li ghandha disinn.

Mitt 28 Kunsill lokali eligibbli ghal dawn lawards gbarna 4986 tunnelata ta materjal ricikklabbli.

Green MT Staff And Iklin Local Council are today (11/07/2016) distributing Grey Bags & Recycling Tags for I Recycle Campaign starting on the 19th July 2016. 350 residents have already collected Grey Bags and Recycling Tags


http://www.irecycle.greenmt.org/

Hotline: 79787900

Designed & Developed by General Informatix Ltd
All Rights Reserved - Content may not be reproduced without prior consent.